723 408 364

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Karel Černoch OKNA CK, Husovo nám. 55/17, Hořovice, IČ 67745911 jako správce osobních údajů, Vás jako zákazníka informujeme o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásady ochrany soukromí.

1. OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete za účelem obchodní činnosti a našich služeb jsou zpracovávány společností Karel Černoch, Husovo náměstí 55/17, Hořovice, IČ 67745911. S Vašimi osobními údaji nakládáme v mezích všeobecně závazných předpisů a dbáme na to, aby nedošlo k neoprávněnému nakládání případně k jeho zneužití. Vašeho soukromí si vážíme a respektujeme ho.

Některé z Vámi poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení této směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen ,,Nařízení“ ). Zpracování osobních údajů je nevyhnutelnou součástí naší činnosti. Bez poskytnutí níže uvedených osobních údajů a bez jejich zpracování bychom nemohli poskytnout naše služby nebo s Vámi uzavřít smluvní vztah a splnit povinnosti z něj vyplývající.

2. Zpracování osobních údajů a jejich účely

Osobní údaje odběratelů

Za účelem uzavření smlouvy, plnění služeb a zajištění všech povinností z toho vyplývajících, potřebujeme Vaše jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, telefon, e-mailovou adresu.

Výše uvedené osobní údaje jsou také zpracovány za účelem archivace, která je potřebná pro splnění všeobecně závazných právních předpisů.

Osobní údaje dodavatelů

Za účelem uzavření smlouvy, plnění služeb či Vašich výrobků a zajištění všech povinností vyplívajících, potřebujeme Vaše jméno, příjmení, sídlo, IČO a DIČ. Výše uvedené osobní údaje jsou také zpracovány za účelem archivace, která je potřebná pro splnění všeobecně závazných právních předpisů.

3. Kdo má k Vašim datům přístup?

Vaše osobní údaje zpracovává firma OKNA CK Karel Černoch ke komunikaci se zákazníkem, ke zpracování cenové nabídky a plnění smlouvy.

Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim dalším zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou našimi obchodními partnery.

4. Doba zpracování Vašich údajů

Po dobu trvání obchodní spolupráce (záruční lhůty) a následně ještě jeden rok od jeho ukončení.

5. Poučení o Vašich právech

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte následující práva:

  • Právo na přístup k osobním údajům
  • Právo na opravu osobních údajů
  • Právo na výmaz osobních údajů
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů
  • Právo na přenos osobních údajů

V případě potřeby zodpovězení Vašich otázek, týkajících se ochrany osobních údajů nebo při uplatnění Vašich výše uplatněných práv, se na nás obraťte pomocí našeho kontaktního mailu oknack@oknack.cz.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.


V Hořovicích 25.5.2018